Планови

ЈАВНИ УВИД И НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АПАТИН И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ АПАТИН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА УРБАНИСТИЧКО ТЕХНИЧКУ РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ ПАРЦЕЛЕ БР.7805/25 КО АПАТИН ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА ЗА РЕЦИКЛАЖУ ПЛАСТИКЕ ИНВЕСТИТОРА „BIОNЕX“ АПАТИН

ОГЛАС: Јавни увид у нацрт Просторног плана АПВ

 ОГЛАС: Јавни увид у нацрт Просторног плана АПВ

 ИЗМЕНА ОГЛАСА О ЈАВНОМ УВИДУ

       1.Текстуани део              

                        1.1. ПРР АПВ-НАЦРТ ПЛАНА 23.02.2022.  

  1. Графички део

                        2.1.-део                    

                        2.2.-део                     

       3. Документација плана

                        3.1.Одлука о изради Плана                                                      

                         3.2.Одлука о изради СПУ                                                       

                         3.3.Извештај о раном јав. увиду и стр. контоли (Име Наслов)  

                                              3.3.1.  Извештај о обављеном  раном јав.ув.                    

                                              3.3.2.  Извештај о струч. контроли Нацрта Плана            

                                              3.3.3. Извештај о изврш. струч. контроли Нацрта Плана

        4. Услови

                    4.1.Министарства и републичке институције  (Име Наслов)

                         4.1.1. -део                                 

                        4.1.2. -део                     

                        4.1.3. -део                     

                        4.1.4. -део                     

            4.2. Покрајински секретаријати      (Име Наслов) 

                  4.2.1. -део                         

                  4.2.2. - део        

            4.3. ЈП, заводи, предузећа и остали     (Име Наслов)      

                  4.3.1. -део                       

                  4.3.2. -део                        

            4.4. -ЈЛС                                                                                                                

          4.5. -Туристичке организације                                        

         5. Стратешка процена плана на животну средину

                5.1. СПУ – графика                            

                 5.2. Е-2743текст СПУ РПП АПВ    

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЦРКВЕ У ПРИГРЕВИЦИ, KAT.ПАРЦ.БР. 785 И 784/1

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА П+1 НА ПАРЦЕЛИ 4886-4 АПАТИН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У УЛ.Д.ТУВОЦИЋА 127 АПАТИН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ, СТАМБЕНО ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА Српских владара 40

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У АПАТИНУ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ПРЕНАМЕНУ И ДОГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ-СКЛАДИШТЕ И НАДСТРЕШНИЦА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Урбанистички пројекат стамбенопословне зграде у ул. П.Шандора у Апатину

Урбанистички пројекат стамбенопословне зграде у ул. П.Шандора у Апатину