Огласи

Јавни оглас за заузеће јавне површине ради продаје лубеница и диња

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о остваривању права из средстава самодоприноса по стопи од 1% за насељена места Апатин, Пригревица, Сонта и Свилојево

Оглас ради равања у закуп пословног простора - објекта за складиштење биљних остатака у Пригревици који су у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања - прикупљањем писмених понуда

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно слуђење војног рока са оруђјем и кандидата за војностручно оспособљавањ за резервне официре Војске Србије у 2024. години

Оглас ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о изради плана детаљне регулације железничке триангле између магистралне пруге бр.110, Суботица - Богојево - државна граница - (Ердут) и регионалне пруге бр. 207, Нови Сад - Оџаци - Богојево у к

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о плаћању доприноса за пензијско и инвалидско и здравствено осигурање за лица која су стекла статус лица која самостално обављају уметничку или другу делатност у виду занимања у области култур

Оглас ради отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања

Оглас ради отуђења непокретности - пословног простора у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања

Оглас ради отуђења непокретности у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА БОРАЦА, ВОЈНИХ ИНВАЛИДА, ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА И ЧЛАНОВА ЊИХОВИХ ПОРОДИЦА

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину у општини Апатин

Јавни оглас ради израде Допуне одлуке о утврђивању мера заштите, граница заштићене околине и мера заштите заштићене околине, просторно културно-историјске целине Центар Апатина у Апатину, непокретног културног добра од значаја

Jавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о комуналној милицији

Обавештење о отвореној пријави за награду 24. октобар

О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту плана јавног здравља општине Апатин 2022. – 2026. године

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину у општини Апатин

Општи позив за увођење у војну евиденцију

Јавни оглас за пријаву кандидата за добровољно служење војног рока са оружјем и кандидата за војностручно оспособљавање за резервне официре Војске Србије у 2022. години

Јавни позив за учешће у јавној расправи о предлогу програма за рад савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Апатин за 2022. годину

Јавни позив за ућешће у јавној расправи о нацрту одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу непокретне ствари у јавној својини општине Апатин

ОГЛАСИ РАДИ ОТУЂЕЊA ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о постављању и одржавању поменика на територији општине Апатин

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о обављању делатности зоохигијене на територији општине Апатин

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о измени и допуни одлуке о комуналним делатностима на територији општине Апатин

О Г Л А С О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ - МАРИНА

О Г Л А С 01 / 21 ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА

ЈАВНИ УВИД УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА, „ВОСТОК ИНВЕСТМЕНТС“ ДОО СУБОТИЦА

Јавни оглас ради спровођења поступка утврђивања за споменик културе комплекса синагоге у Апатину, улица Огњена Прице 5, Апатин

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о накнади трошкова смештаја и исхране ученика средњих школа у дому ученика у Апатину

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о стипендирању и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о регресирању трошкова превоза ученика и студената са подручја општине Апатин

Оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања прикупљањем писмених понуда ради постављања привременог монтажног објекта

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о програму коришћења средстава буџетског фонда за 2021. годину

На основу члана 78. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Србије“ број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење), Комисија за спровођење комасације у к.о. Купусина објављује Решења о расподели комасационе масе и то:

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о условима и мерама које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања грађевинских објеката

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о измени и допуни одлуке о методологији формирања цене услуга социјалне заштите на локалном нивоу

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о утврђивању приоритетних услуга социјалне заштите у општини Апатин

Јавни позив за учешће у јавној расправи о нацрту одлуке о социјалној заштити општине Апатин

Оглас за продају употребљаваних службених путничких возила у власништву Општинске управе општине Апатин путем јавног надметања (цена умањена за 30%)

Оглас ради отуђењa грађевинског земљишта у јавној својини општине апатин путем јавног надметања - кат. парц. бр. 7805/25 к.о. Апатин

Оглас ради давања у закуп земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања - избор најповољнијег понуђача – закупца дела земљишта за депоновање песка на делу парцеле бр. 2500 к.о. Апатин у јавној својини општине Апатин

Оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања прикупљањем писмених понуда ради постављања привременог монтажног објекта

Оглас ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Апатин путем јавног надметања - канцеларија број 2, 3, 8 и 9 у приземљу зграде бившег Општинског суда у Апатину

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА који је се налази у I зони, Трг Николе Тесле бр. 13 (претходна адреса ул. Петефи Шандора 2а)

Оглас за пријем кандидата за добровољно служење војног рока

Јавно надметање за давање у закуп места за продају пића за дочек Православне нове године, 13.01.2020.

Оглас за давање у закуп гараже у блоку 56 у Апатину

Оглас за пословни простор на Тргу Николе Тесле бр. 26

Оглас за пословни простор на Тргу Николе Тесле бр. 13

Оглас за пословни простор у Сонти, Вука Караџића

Оглас пословни простор Српских Владара 67

Оглас за добровољно служење војног рока

Јавно надметање за давање у закуп места за продају пића

О Г Л А С РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА - СОНТА

ОГЛАС РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АПАТИН ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

ПРОПИСИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПОЗИЦИЈЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ ПИЋА

Обавештење о почетку рада на припреми одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у јавној својини Републике односно Општине Апатин а које се налази на територији Општине Апатин

Оглас отуђење 2019.

Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања

Оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине апатин Апатин, ул. Пригревачка бр. 72, испред Техничке школе са домом ученика Апатин из Апатина

Оглас за киоск на локацији Трг Николе Тесле – испред зграде Блока 3

Оглас за киоск на углу Ул. Петра Драпшина и Српских владара

ОГЛАС О ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2018. ГОДИНУ РАДИ ПРОДАЈЕ ЛУБЕНИЦА И ДИЊА

ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП МЕСТА ЗА ПРОДАЈУ ПИЋА ЗА 55. АПАТИНСКЕ РИБАРСКЕ ВЕЧЕРИ