ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА

28.02.2024.

 

                    

       Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

        Општина Апатин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Одељење за општу управу, друштвене делатности

и скупштинске послове

СЛУЖБА ДЕЧИЈЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ МАТЕРИНСТВА

Број: 553-30/2024-IV/03

Дана, 23.02.2024. године

    А П А Т И Н

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Објављивањем Одлуке Уставног Суда Србије број IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године, престао је да важи члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, којим је било прописано да се основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања одсуства због одржавања трудноће.

Тако да од 14. фебруара 2024. године члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „основица накнаде зараде односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђује се основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања који имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства“.

Из тог разлога корисници права почев од 19. априла 2019. године могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену решења које је коначно и правоснажно.

Захтеве за измену решења, породиље са пребивалиштем на територији општине Апатин подносе Општинској управи општине Апатин, Служба дечије заштите и заштите материнства, канцеларија бр. 6, у времену од 7 до 13 часова ул. Српских Владара 29, Апатин.

Додатне информације можете добити на телефон +381 25 772 122, локал 621.

Уз уредно попуњен и потписан образац ЗАХТЕВА неопходно је приложити:

- очитану личну карту

- фотокопију картице текућег рачуна.

 

Рок за подношење наведеног захтева је 6 месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда.

Како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, рок за подношење захтева за измену решења истиче 14. августа 2024. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ И ИНСТРУКЦИЈЕ МИНИСТАРСТВА ЗА БРИГУ О ПОРОДИЦИ И ДЕМОГРАФИЈУ О ПОСТУПАЊУ ОПШТИНСКИХ - ГРАДСКИХ УПРАВА У ПРИМЕНИ И СПРОВОЂЕЊУ ОДЛУКЕ УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ бр. IV3-60/2021

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН

Служба дечије заштите и заштите материнства