Канцеларија за ЛЕР

Адреса Српских владара 29, 25260 Апатин
Телефон +381 25 773 131
Факс +381 25 773 212
Емаил ler@apatin.rs

Локални економски развој (ЛЕР) постаје надлежност локалне самоуправе доношењем новог Закона о локалној самоуправи 2007.године. У општини Апатин је почев од 02.03.2009.године ангажовано једно лице које је обављало послове координатора за ЛЕР при кабинету председника општине. Основни правац деловања координатора за ЛЕР били су стварање стратешког и оперативног оквира за привлачење домаћих и страних инвестиција са циљем да се унапреди пословна клима у локалној самоуправи и подстакне одржив економски развој.

Правилником о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе Општине Апатин, дана 1.марта 2013. године формирана је Канцеларија за локални економски развој са улогом да буде покретач и носиоц локалног економског развоја. Тренутно је запослено једно лице које координира активностима КЛЕР.

Сет услуга које КЛЕР пружа својим корисницима:

 • ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ: стратешко планирање, праћење и примена ЛЕР, припрема и надзор у пројектима од значаја за ЛЕР;
 • САВЕТОДАВНА ФУНКЦИЈА: давање мишљења и савета органима ЈЛС, подршка процесима стратешког планирања, дефинисање и предлагање пројеката од значаја за ЛЕР;
 • ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОВЕЗИВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА: изградња, одржавање и унапређење односа са централним и покрајинским институцијама, страним институцијам и донаторима, другим ЈЛС, пословним и невладиним сектором;
 • ПРОМОТИВНЕ АКТИВНОСТИ: промоција локалне самоуправе као потенцијалне дестинације за улагање, комуникација са потенцијалним улагачима, даље јачање и ширење пословних активности;
 • ПОДРШКА ПОСЛОВНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ: пружање услуга постојећим привредним субјектима и онима у настајању, помоћ и подршка страним и домаћим улагачима, изградња пословне инфраструктуре;
 • ИНФОРМАЦИОНА УЛОГА: израда и одржавање база података о привредним субјектима у региону, ажурна анализа пословног окружења са базом података за потенцијално улагање;

БАЗА ПОДАТАКА О ЛОКАЦИЈАМА ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ - за детаљнији преглед слободних локација у власништву Општине Апатин кликните овде.

Линкови институција подршке

Пројектне активности

ПРОЈЕКТИ ЕКОНОМСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - преглед пројеката економске инфраструктуре чији је носилац локална самоуправа:

 • Слободна зона Апатин /Сектор:Пословна инфраструктура
 • Индустријски парк у Купусини /Сектор: Пословна инфраструктура
 • Пројекат нове луке у Логистичком транспортном центру /Сектор:Инфраструктура и саобраћај
 • Постројење за пречишћавање отпадних вода /Сектор:Екологија
 • Реконструкција пруге Апатин фабрика-Сонта /Сектор:Саобраћај
 • Друмска саобраћајница у блоку 81 /Сектор:Саобраћај
 • Друмска обилазница државног пута ИИ реда бр.101 (регионални пут) деоница број 2147, Богојево-Сомбор /Сектор:Саобраћај
 • Пројекти имплементације енергетске независности у Општини Апатин/Сектор:Енергетика

 

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛЕР - приказ пројеката организација цивилног друштва или пословног сектора у којима локална управа учествује као партнер:

1. Програм подршке развоју инфраструктуре локалне самоуправе који финансира ЕУ, а спроводи Делегација Европске уније у Републици Србији, пружа помоћ општинама у Србији у припреми пројектне документације и спровођењу општинских инфраструктурних пројеката. У сарадњи са Exchange 3 програмом и Сталном конференцијом градова и општина, МИСП је развио прву националну базу података за општинске инфраструктурне пројекте СЛАП ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ.

2. Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу европских интеграција је пројекат оснивања Мреже за локални економски развој са циљем да се помогне унапређење услова за спровођење надлежности локалног економског развоја у Србији. Стварање мреже омогућено је кроз пројекат који СКГО спроводи уз подршку Шведске међународне развојне агенције (СИДА), а у сарадњи са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (САЛАР), који је фокусиран на стварање бољег општег оквира за јачање локалне самоуправе у процесу интеграција Србије у ЕУ.

3. Социјално економски развој Дунавског региона у Србији пројекат који је финансиран из ИПА фонда Европске уније са циљем да се максималним увећањем улагања приватног сектора, развојем потенцијала за отварање нових радних места и повећањем атрактивности Дунавске регије у Србији за стране инвеститоре кроз развој инфраструктуре. Компонента 3 пројекта спроводи грант шему за међуопштинске пројекте са приоритетима за спровођење Стратегије ЕУ за Дунавски регион (ЕУСДР).

4. Подршка умрежавању и сарадњи европских градова и општина, који финансира Европска унија у оквиру прекограничног програма Хрватска-Србија. Пројекат реализује Агенција локалне демокрације из Осијека у сарадњи са Центром локалне демократије Суботица у партнерству са Хрватским институтом за локалну самоуправу - ХИЛС, Високим еванђеоским теолошким училиштем - ВЕТУ, Отвореним универзитетом Суботица и Асоцијацијом локално демократских агенција - АЛДА. Општина Апатин је сарадник пројектног партнера у Србији.

Стратешке активности

Локална Стратегија одрживог развоја је најважнији стратешки документ општине Апатин. Стратегија је усвојена 21.12.2009 године за период 2009-2019. На бази анализе стања, потреба и ресурса, утврђени су стратешки циљеви развоја општине који су дефинисани као развојни приоритети. Конкурентан и одрживи привредни развој стратешки је ИИ. развојни приоритет општине. Реализација развојних приоритета произилази из општих и специфичних циљева, мера и пројеката.

Циљеви стратешког документа за конкурентан и одрживи привредни развој су:

1.Развој инфраструктурних капацитета и пратећих инфраструктурних садржаја;

2.Развој конкурентне и извозно оријентисане индустрије и сектора услуга и МСПП;

3.Рурални развој усмерен у правцу унапређења конкурентности аграрног сектора, економске диверсификације сеоског становништва и очувања животне средине;

4.Континуирано унапређење, развој и диверсификација туристичке понуде, уз одрживо коришћење природних потенцијала и ресурса.


Општина Апатин има кључну оперативну улогу у имплементацији усвојеног стратешког документа и пројеката локалног социо-економског развоја и надзора над њима. Координатор ЛЕР је члан Тима за кооринацију имплементације Стратегије одрживог развоја општине Апатин, који је формиран Решењем председника општине Др Живорада Смиљанића 18.августа 2010.године.