ГИС

Нацрт плана генералне регулације можете погледати на овом линку

ШТА ЈЕ ГИС

Појам ГИС је често недовољно разјашњен за шири круг слушалаца о истом, те ево неколико дефиниција које ће помоћи око бољег дефинисања и разумевања овог појма: ГИС је технологија намењена управљању просторно оријентисаним подацима.

ГИС је рачунарски систем намењен прикупљању , обради, управљању, анализи, приказивању и одржавању просторно оријентисаних информација. (дефиниција компаније Есри)

ГИС (Географски информациони систем) представља скуп графичких и алфанумеричких података тако организован да омогућава потпуно синхрону везу између описаних и графичких података о просторним објектима , тако да се сваком елементу објекта може, сваког момента, приступити како из алфанумеричке тако и графичке базе података. 

О ГИС-у Општини Апатин

Општина Апатин представила је кроз ГИС нацрт Плана генералне регулације Апатина, као основ за развој града. Сам урбанистички план је јавни документ, што значи да треба бити доступан стручној и широј јавности. 

Кроз Bеб ГИС апликацију Нацрт ПГР Апатин, заинтересовани грађани и организације могу стећи у увид у планиране урбанистичке иинфраструктурне садржаје у оквиру обухвата одређеног плана. С обзиром на начин израде планских докумената који је прописан законским и подзаконским актима, оног тренутка када буде усвојен План генералне регулације Апатина, све промене које су евидентиране у финалној верзији плана биће видљиве и у овој Bеб ГИС апликацији. 

Корисници апликације могу претраживати планиране намене површина, њијхове описе и услове за уређење и развој, те претраживати парцеле и кућне бројеве како би се лакше лоцирали на зону од интереса. Такође, могу преузети документе о условима за уређење и одштампати мапу као ПДФ документ. Кроз Bеб ГИС апликацију могу се прегледати сви елементи плана као и дигитални катастарски план и ортофото снимак територије.  

Коришћењем ове апликације, сви грађани, запослени у јавном и приватном сектору и потенцијални инвеститори могу се информисати о условима и правилима за грађење на територији коју покрива предметни план.