Информације од јавног значаја

Упутство за подношење захтева

Захтев за остваривања права на приступ информацијама од јавног значаја може се поднети на писарници Општинске управе општине Апатин, ул. Српских владара број 29. или електронском поштом на адресу kabinet@soapatin.org , на обрасцу прописаном од стране Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, као и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као када је захтев поднет писмено.

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна, као и да му се учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Поступак за приступ информацијама од јавног значаја започиње на основу писменог или усменог захтева за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати назив органа власти коме се упућује Захтев, подаци о тражиоцу (име, презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт), што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације, као и начин достављања.

Тражилац не мора навести разлоге за захтев.
Захтев се подноси без таксе.

Адреса на коју можете поднети захтев: Општинска управа општине Апатин, Ул. Српских владара бр. 29, или електронски на маил: kabinet@soapatin.org