Туризам

Категоризација угоститељских објеката

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и правна лица - привредно друштво, друго правно лице или предузетник могу да поднесу захтев за категоризацију: кућа, апартмана, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији општине Апатин.

Захтев се подноси Одељењу за привреду и финансије, као надлежном органу.

Захтев 1 и изјава 1 за ФИЗИЧКА ЛИЦА, захтев 2 и изјава 2 за ПРИВРЕДНО ДРУШТВО, ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИКА подносе се Општинској управи општине Апатин, Одељењу за привреду и финансије , Српских владара 29, као надлежном органу.

Правилник о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС”, број 83/2016)

 

Стандарди за разврставање у категорије

 

ИЗЈАВЕ - СТАНДАРДИ

Изјава стандарди - кућа (прилог 8)

Изјава стандарди - апартман (прилог 9)

Изјава стандарди - соба (прилог 10)

Изјава стандарди - СТД (прилог 11)

 

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката („Службени гласник РС”, број 48/2012 и 58/2016);

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности

Правилник о МТУ

 

Правилник о минималним техничким и санитарно хигијенским условима за пружање услуга у домаћој радиности и у сеоском туристичком домаћинству („Службени гласник РС”, број 41/2010 и 48/2012 - др. правилник);

 

Изјава - санитарно-хигијенски услови

 

ИЗЈАВЕ - ИСПУЊЕНОСТ МТУ

Изјава о испуњености МТУ - апартман

Изјава о испуњености МТУ - кућа

Изјава о испуњености МТУ - соба

Изјава о испуњености МТУ - СТД

 

Закон о угоститељству

 

Одлука о боравишној такси

 

Уредба o условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ

 

НАЦРТ ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ