Јавне набавке

Актуелне Јавне набавке

Израда анализе - студије постојећег стања канализационог система на територији општине Апатин са предлозима за унапређење система

Рок за достављање понуда

23.10.2019. 12:00

Електрична енергија за јавну расвету и широку потрошњу

Рок за достављање понуда

11.10.2019. 12:00

Радови на текућем државању улице Вука Караџића у Сонти

Рок за достављање понуда

08.10.2019. 12:00

Набавка уља за ложење - гасног уља екстра лако EVRO EL

Рок за достављање понуда

07.10.2019. 12:00

Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 9 сеоских домаћинстава на територији општине Апатин

Рок за достављање понуда

27.05.2019. 12:00

Завршене Јавне набавке

Услуге стручног надзора над радовима на санацији међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1041+560 у Апатину

Завршена

Реконструкција минералних испуна филтера на локалитету постројења за прераду воде у Апатину

Завршена

Санација међународног речног путничког пристаништа на стационажи 1401+560

Завршена