АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ У ИНДУСТРИЈИ

17.03.2023.

Р. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме.

2022.

Трајно актуелно

2

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ОБЈЕКАТА И ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ И ВРШЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ И ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИХ УСЛУГА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за куповину објеката и грађевинског земљишта за обављање привредних делатности и вршење медицинских и васпитно-образовних услуга.

2022.

Трајно актуелно

3

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање енергетске ефикасности.

2022.

Трајно актуелно

4

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ПРЕДУЗЕТНИЦАМА, ЖЕНАМА ОСНИВАЧИМА МАЛИХ ПРЕДУЗЕЋА И ПОЧЕТНИЦИМА У БИЗНИСУ КОЈИ ДЕЛАТНОСТ ОБАВЉАЈУ МАЊЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђења недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних активности, повећања нивоа техничке опремљености, бољег коришћења постојећих капацитета, већег извоза, повећања запослености, и сл.

2017.

Трајно актуелно

5

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА „START UP“ ПРОГРАМЕ РАДНО НЕАКТИВНИХ ЖЕНА И ДРУГИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава, са циљем подстицања привредних активности, ефикасности и ефективности привредних субјеката у области предузетништва у функцији одржавања економских токова и динамизирање одрживог развоја.

2017.

Трајно актуелно

6

Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања услова за интезивирање производње, подизање нивоа ефикасности и конкурентности, као и подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

7

Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању трајних обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

8

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава намењених финансирању обртних средстава потребних за обезбеђење континуитета пословних процеса предузећа у циљу подстицања запошљавања.

2023.

До искоришћења средстава

9

Конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2022.

До искоришћења средстава

10

Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране Европске уније и билатералних донатора

Развојни фонд АП Војводине

Финансијска подршка ради повећања ефикасности реализације пројеката.

2023.

До искоришћења средстава

11

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

 Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

13.04.2022.

До утрошка средстава

12

Инвестициони програм „Опоравак и развој”

Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије

Подршка привреди у складу са Финансијским уговором COVID-19 подршка Влади Србије за мала и средња предузећа и предузећа средње тржишне капитализације између Европске инвестиционе банке и Републике Србије.

01.07.2022.

30.06.2023.

13

„Велика мала привреда“

Портал предузетништва

Поспешивање раста малих и средњих предузећа тако што ће им се омогућити  улазак на тржишта високе вредности, унапредити маркетинг и извоз и повећати инвестиције.

10.11.2022.

27.04.2023.

14

Јавни позив за учешће у Програму подршке привредним друштвима за промоцију извоза

Развојна агенција Србије

Повећање прихода, повећање степена искоришћености постојећих производних капацитета домаћих привредних друштава, унапређење конкурентности и уравнотежење платног биланса, као и повећање пласмана домаћих производа на страним тржиштима.

21.12.2022.

20.03.2023.

15

Јавни позив за учешће у програму подршке развоју конкурентности у 2022. години

Развојна агенција Србије

Унапређење конкурентности, безбедности и квалитета производа и услуга на тржишту, олакшавање приступа тржиштима и повећање конкурентности, превасходно малих и средњих предузећа, а тиме и привреде у целини.

30.12.2022.

31.12.2023.

16

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Учешће у финансирању обуке незапосленог ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених НСЗ нема лица са потребним знањима и вештинама, односно постојећа знања и вештине не одговарају потребама конкретног радног места.

20.02.2023.

31.12.2023.

17

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ МЕРЕ ОБУКА ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стицања додатних знања и вештина запосленог ради унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина за потребе процеса рада.

20.02.2023.

31.12.2023.

18

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено средње образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

20.02.2023.

31.12.2023.

19

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ ПРИПРАВНИШТВА ЗА МЛАДЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено високо образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

20.02.2023.

31.12.2023.

20

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стицање практичних знања и вештина незапосленог обављањем конкретних послова код послодавца који припада приватном сектору.

20.02.2023.

31.12.2023.

21

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРЕ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стеченo одговарајуће образовање, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита.

20.02.2023.

31.12.2023.

22

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Послодавац који запосли особу са инвалидитетом која се запошљава под посебним условима може да оствари право на рефундацију трошкова

20.02.2023.

31.12.2023.

23

JАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Послодавац који на неодређено време запосли особу са инвалидитетом без радног искуства, има право на субвенцију зараде за ту особу, у трајању од 12 месеци од дана заснивања радног односа.

20.02.2023.

31.12.2023.

24

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2023. ГОДИНИ

Национална служба за запошљавање

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији НСЗ.

20.02.2023.

31.12.2023.

25

Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Додела бесповратних средстава за куповину нове опреме привредним друштвима чије се седиште налази на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине

24.02.2023.

13.04.2023.

26

Међународни сајам привреде у Мостару

Развојна агенција Србије

Позивају се домаће компаније да представе своје производе и пласирају их како на тржиште Босне и Херцеговине, тако и шире, што је идеална прилика за привреднике да учврсте постојеће и стекну нове пословне контакте.

28.02.2023.

15.03.2023.

27

Међународни сајам личне заштите, безбедности предузећа и заштите здравља на раду „А+А“ 2023

Развојна агенција Србије и  Привредна комора Србије

Наступ на међународном сајму омогућава излагачима да представе своје производе и пласирају их на нова тржишта, као и да поспеше постојеће и стекну нове пословне контакте.

10.03.2023.

29.03.2023.

28

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ГРАНТОВА У ОКВИРУ

STARTECH ПРОГРАМА

 

Регионална развојна агенција Бачка

Обезбеђење финансијских средстава стартаповима, предузетницима, микро, малим и средњима предузећима (ммспп) који имају иновативне бизнис идеје или желе да трансформишу своје пословање увођењем нових технологија.

 

03.03.2023.

03.05.2023.