Конкурс за суфинансирање уређења атарских путева и отресишта у 2017. години

Време трајања конкурса:

11.03.2017. - 24.03.2017.

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса је суфинансирање радова на уређењу атарских путева и отресишта.
Циљ конкурса јесте уређење атарских путева и прилазних атарских путева са израдом завршног слоја од чврстих компактних материјала- најмање до нивоа туцаника или струганог асфалта и уређење отресишта.
У смислу овог конкурса:
* Под атарским путем подразумева се саобраћајна површина која је доступна већем броју корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисан пут, а која доприноси рационалном коришћењу пољопривредног земљишта.
* Под отресиштем се подразумева површина непосредно пре прикључка некатегорисаног пута са јавним путем више категорије, а која је уређена на тај начин да се на њој уклоне све нечистоће са возила чије би изношење на јавни пут угрозило безбедност саобраћаја.