Конкурс за доделу бесповратних средстава за развој туризма у Србији

Време трајања конкурса:

28.02.2018. - 01.10.2018.

Конкурс расписује:

Министарство туризма, трговине и телекомуникација

 

Бесповратна средства се могу остварити до 50% укупне вредности пројекта, стим да пројектом треба да се обезбеђује:

 1. промоција туристичких производа и туристичких простора Србије и
  подстицање унапређења рецептивне туристичко-угоститељске понуде;
 2. унапређење и реализација статистичких истраживања и методологије
  сателитских рачуна;
 3.  едукација и тренинзи у туризму;
 4. израда планске документације у складу са Законом о туризму (“Службени
  гласник РС“, број 36/09, 88/10, 99/11-др. Закон, 93/12 и 84/15);
 5. израда планске и пројектне документације (документи просторног и
  урбанистичког планирања, пројектно-техничка документација, студије и документа
  по међународним правилима неопходни за пројекте из фондова ЕУ и других страних
  донатора и сл.);
 6. уређење грађевинског земљишта и изградња/унапређење постојеће
  комуналне инфраструктуре као основе за развој туристичких капацитета и садржаја
  – изградња приступних саобраћајница и паркинг простора, електро-енергетска
  инфраструктура, системи за водоснабдевање и каналисање отпадних вода са
  уређајима за пречишћавање отпадних вода, хидротехнички објекти у складу
  прописима којима се уређује пловидба, телекомуникацијски системи и уређаји за
  мерење, системи за прикупљање, сортирање, одвожење и прераду чврстог отпада,
  јавни тоалети;
 7. уређење јавних површина (тргови, платои, наткривене комуникације,
  спортско-рекреативни терени, дечја игралишта, марине, пристаништа,
  инфраструктура пристаништа и др.);
 8. уређење земљишта намењеног општој рекреацији и набавка пратеће
  опреме (ски-стазе, пешачке стазе, трим стазе, бициклистичке стазе, тренинг стазе,
  уређење обала река и језера, панорамски путеви и др.);
 9. постављање туристичке сигнализације, реконструкција, изградња и
  опремање туристичке инфраструктуре и објеката од посебног значаја за
  функционисање и развој туризма (визиторски центри, туристички инфо центри,
  културно-историјски споменици, археолошки локалитети, музеји, објекти за одмор
  и рекреацију, базени, конгресне дворане, туристички кампови, видиковци, објекти
  уз природне атракције, итд.), као и изградњa и реконструкцијa објеката са другим
  туристичким наменама и садржајима;
 10. реализација посебних туристичких пројеката (уређаји за бележење
  метеоролошких података, јавни тоалети на туристичким локацијама, системи за
  прикупљање, сортирање одвожење и прераду чврстог отпада итд.).

Комплетан текст конкурса можете преузети у наставку текста.

КОНКУРС ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА

Уколико вам затребају средства за подстицање квалитета туристичке понуде, захтев за кредит са 1% камате, можете поднети Фонду за развој до 01.10.2018. године. Захтев могу поднети и пољопривредна газдинства.

Комплетан текст конкурса можете преузети у наставку текста.

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ КВАЛИТЕТА ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ