Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом новог инвестиционог пројекта

Време трајања конкурса:

05.03.2018. - 02.04.2018.

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

На основу члана 38. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014, 54/2014-други пропис и 37/2016 и 29/2017) и члана 21, члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017), на основу Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), а у вези с Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 42/2017), Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат) расписује:

 

 

                                                                               КОНКУРС
 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА  ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА  ПОВЕЗАНИХ СА                                 РЕАЛИЗАЦИЈОМ НОВОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА

 

 

     I    ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

 

Циљ овог конкурса је отварање нових радних места у малим, средњим и великим привредним друштвима,  повезаним са реализацијом инвестиционих пројеката на територији АП Војводине којима је предвиђено:

 • Отварање најмање  10,  a највише  100  радних места у року до три године од дана закључења уговора, која ће бити задржана у наредних 36 месеци за мала и средња привредна друштва, односно 60 месеци за велика привредна друштва.     II    ВИСИНА СРЕДСТАВА И КОРИСНИЦИ


Укупан износ подстицајних средстава који се додељује по Конкурсу је 250.000.000,00 динара.
Средства опредељена за овај конкурс обезбеђена су Покрајинском скупштинском  одлуком о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АПВ“, број 57/2017), у оквиру Буџетског фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине као Програм 1505 Регионални развој, Програмска активност 1021 Подстицаји за мере бржег привредног развоја Војводине, функција 411 Општи економски и комерцијални послови, економска класификација 454 Субвенције приватним предузећима.
Корисници подстицајних средстава су мала, средња и велика привредна друштва у складу са прописима којима се уређује додела државне помоћи.

Кориснику средстава који отвори нова радна места повезана са улагањем у материјалну имовину вредним најмање 50.000 евра  у динарској противвредности у року од три године од дана закључења уговора у јединици локалне самоуправе која је разврстана у:

 

 1. прву групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 3.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту. 
 2. другу групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 4.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту.
 3. трећу и четврту групу разврставања јединица локалне самоуправе према степену развијености, одобравају се средства у максималном износу до 5.000 евра у динарској противвредности по новоотвореном радном месту. 


     III    УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

 1. Привредно друштво заведено у Регистру привредних субјеката са седиштем у Републици Србији које реализује инвестициони пројекат  на територији АП Војводине
 2. Да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидацаји у складу са прописима којима се уређују стечај и ликвидација
 3. Да привредно друштво није у тешкоћама у смислу прописа којима се уређују правила државне помоћи
 4. Да привредно друштво нема доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу изворних локалних прихода
 5. Да привредно друштво није смањило број запослених у просеку за 10% и више током 12 месеци пре подношења пријаве
 6. Да Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе немају учешће у власништву привредног друштва
 7. Да нису у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи
 8. Да са привредним друштвом није био раскинут уговор о додели срестава из буџета Аутономне покрајине Војводине
 9. Да се против привредног друштва не води парнични, односно кривични поступак по основу раније остварених подстицаја, субвенција или кредита
 10. Да привредни субјект не обавља делатност у секторима челика, угља и синтетичких влакана


     IV    ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. бизнис план  за инвестициони пројекат за чију реализацију се конкурише за доделу средстава по јавном позиву ( Образац пријаве се бизнис планом као и остали докази везани за пројекцију бизнис плана) ;
 2. регистровани финансијски извештаји подносилаца/корисника за претходне три године пословања, с налазом и мишљењем овлашћеног ревизора (ако постоји законска обавеза прибављања налаза и мишљења овлашћеног ревизора), као и консолидовани финансијски извештај ако је подносилац/корисник у обавези израде консолидованог финансијског извештаја. Уколико послују краће од 3 године, финансијски извештаји се односе на период у коме су пословали ( доказ : Изводи издати од стране Агенције за привредне регистре – АПР у оригиналу или овереној копији);
 3. извод из Регистра привредних субјеката, који подноси подносилац/корисник са седиштем у Републици Србији ( доказ: изводи АПР-а о Обавезним подацима  привредног субјекта, оригинал или оверена копија );
 4. доказ да против привредног субјекта није покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација у складу с прописима којима се уређују стечај и ликвидација ( доказ: извод АПР-а или уверење надлежног Привредног суда, оригинал или оверена копија );
 5.  писану изјаву о томе да за реализацију истог инвестиционог пројекта, односно за исте оправдане трошкове није додељена државна помоћ из буџета Републике Србије, АП Војводине или јединице локалне самоуправе; уколико јесте, по ком основу и у којем облику и износу је додељена ( доказ : изјава која је саставни део Обрасца пријаве – 1б );
 6. потврда  о измирењу обавеза по основу пореза, царина и доприноса у Републици Србији         ( доказ : потврда Републичке пореске управе издата у филијали у седишту подносиоца/корисника ) ;
 7. потврда о измирењу обавеза према  Локалној пореској администрацији ( доказ : потврда надлежног органа ЈЛС о измирењу локалних прихода-издају је општинска или градска управа) ;
 8. извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања, којим се утврђује број запослених и врста радног ангажовања код корисника средстава у тренутку подношења пријаве за доделу средстава ( доказ : табеларни или наративни приказ запослених код подносиоца/корисника који води и издаје Централни Регистар обавезног социјалног осигурања – „ЦРОСО извод“ са месечним прегледом стања запослених код подносиоца у протеклих годину дана пре подношења пријаве , оригинал или оверена копија ) ;
 9. доказ да одговорно лице привредног друштва није правноснажно осуђивано за кривична дела против привреде, имовине, недозвољене трговине и против службене дужности ( доказ: Уверење МУП-а по месту пребивалишта одговорног лица, а уколико има више одговорних лица за свако посебно ) ;
 10. доказ да се против одговорних лица у привредном субјекту не води кривични поступак ( доказ : Уверење издато од месно надлежног основног суда да се против лица не води поступак ) ;
 11. доказ да привредни субјект није осуђиван за кривично дело извршено у обављању привредне делатности ( доказ: уверење Основног суда месно надлежног по седишту подносиоца/корисника да правно лице није кажњавано за кривична дела);
 12. доказ да привредни субјект није осуђиван за учињен привредни преступ и прекршај у обављању  привредне делатности ( доказ: уверење Привредног суда месно надлежног по седишту подносиоца/корисника да правно лице није кажњавано за привредне преступе и прекршаје);
 13. доказ да је привредни субјект корисник средстава обезбедио учешће од најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или других извора који не садрже државну помоћ ( доказ: изјава која је саставни део Обрасца пријаве – изјава 1);

Документација подносилаца не сме да буде старија од 30 дана од дана подношења документације.

Задржава се право да се од подносиоца пријаве тражи и додатну документацију.

 

 

     V    ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА


Конкурс је отворен од дана објављивања до  02.априла.2018. године

 


     VI НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА ПРИЈАВА И ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

Пријаве оцењује Комисија формирана решењем покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, а на основу критеријума који су саставни део  Правилника о додели средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијим новог инвестиционог пројекта (у даљем тексту Правилник).
Уколико Комисија за доделу средстава констатује да је опрема  која је предмет улагања у материјалну имовину Подносиоца  била предмет субвенције на  Конкурсу за доделу бесповратних средстава повезаних са реализацијом инвестиције бр: 141-401-607/2018-04, као и ако су за улагање у материјалну имовину коришћена средства државне помоћи одбациће пријаву као недозвољену.
Коначну одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, узимајући у обзир препоруке Скупштине друштва Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад.

Одлука о додели средстава објављује се на интернет страници Секретаријата.


Конкурсна документација се не враћа.

 

 

     VII    УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

 1. Са  корисницима средстава се закључују  уговори о додели средстава након доношења Одлуке о расподели средстава по овом конкурсу.
 2. Корисник средстава дужан је да приликом потписивања уговора а најкасније до датума одређеног уговором приложи банкарску гаранцију коју је издала пословна банка регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први позив у корист АПВ, са роком важности до 6 година и 6 месеци за мала и средња привредна душтва, односно до 8 година и 6 месеци за велика привредна друштва.
 3. Корисник средстава дужан је да приложи и две регистроване потписане бланко соло менице с потписаним меничним овлашћењем, ради наплате законске затезне камате, у складу са законом који утврђује висину стопе законске камате, а у случају неиспуњења уговорних обавеза.
 4. У случају неиспуњења уговорних обавеза или делимичног испуњења, на основу издатих банкарских гаранција и бланко соло меница – Секретаријат може да наплати средства до висине износа исплаћених средстава и прописане законске затезне камате.
 5. Корисник средстава дужан је да новозапосленим лицима исплаћује зараду у складу са бизнис планом, односно најмање износу 20% већем од минималне зараде, прописане од стране надлежних органа за годину у којој се зарада исплаћује ( Одлука о висини минималне цене рада за 2018. годину „Сл. Гласник РС“  бр. 88/2017 )

 

   VIII    НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА


Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, с следећом назнаком :


Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

 

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕЛИЗАЦИЈОМ
НОВОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА
141-401-606/2018-04


Подносилац пријаве: привредно друштво

Адреса подносиоца пријаве:

НЕ ОТВАРАТИ 

 

 

или доставити лично у Писарници покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 09.00 до 14.00 часова.

 

 

     IX    КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Додатне информације можете добити сваког радног дана  у периоду  од 10.00 до 13.00 часова:

 

                       021/487 4071   Олга Кнежевић     olga.knezevic@vojvodina.gov.rs     и

 

                       021/487 4158   Огњен Допуђ        ognjen.dopudj@vojvodina.gov.rs

 


     X    ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕУЗИМАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ


НАПОМЕНА: ПРАВИЛНИК  О  ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ОТВАРАЊЕ НОВИХ РАДНИХ МЕСТА ПОВЕЗАНИХ СА РЕАЛИЗАЦИЈОМ  НОВОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА  је саставни део конкурса.


Конкурс,  Образац пријаве са бизнис планом  и Правилник о додели средстава можете преузети ОВДЕ