КОНКУРС У 2020.ГОДИНИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020.

Време трајања конкурса:

18.12.2020. - 25.12.2020.

Конкурс расписује:

Агробизнис центар за рурални развој и развој пољопривредне производње у сарадњи са општином Апатин

На основу имплементације одобреног пројекта на конкурсу Кабинета министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику Агробизнис центар за рурални развој и развој пољопривредне производње (у даљем тексту: АБЦ) у сарадњи са општином Апатин (у даљем тексту: Општина) доноси:

К О Н К У Р С

У 2020.ГОДИНИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ФУНКЦИОНИСАЊА ИНДИВИДУАЛНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН ЗА 2020.

 1. ЦИЉ И ПРЕДМЕТ КОНКУРСА
  Циљ конкурса је преструктуирање пољопривредне производње на територији општине Апатин, оснаживање породице на селима као и осмишљавање нових делотворних аграрних решења, која ће бити усклађена условима тржишног привређивања и компаративним предностима западно бачке области.
 2. ВИСИНА И НАМЕНА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА
  За реализацију Конкурса за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава, предвиђен је укупан износ од 2.000.000.00 динара. Средства за подршку инвестиција према Конкурсу додељују се бесповратно. Бесповратна средства за подршку инвестиција по овом конкурсу утврђују се у износу до 100%од укупне вредности Пријаве.
  Максималан износ бесповратних средстава по једној пријави износи до 250.000,00 динара. Минималан износ бесповратних средстава по једној пријави је 50.000,00 динара.
  Бесповратна средства ће се користити за следеће намене:
  Бесповратна средства која се додељују по овом Конкурсу намењена су за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуалних пољопривредних газдинстава на територији Општине Апатин за 2020. кроз:
  Мере прописане у шифрарнику који чини саставни део Правилника и конкурсне документације.

Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву за једну или више намена из шифрарника.

 1. КОРИСНИЦИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА И ЊИХОВЕ ОБАВЕЗЕ
  Право на коришћење бесповратних средстава имају физичка лица– носиоци регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу са територије Општине Апатин, која до сада нису користила средства на конкурсу Агробизнис центра.

Корисник бесповратних средстава по овом конкурсу дужан је да:
– Реализује инвестицију у року од 3 месеца од дана потписивања уговора.
– Достави све рачуне за тражена подстицајна средства након реализације инвестиције и извод(е) из банке.
– Сву документацију која је у вези са инвестицијом, чува најмање три године од дана исплате подстицаја.
– Корисник бесповратних средстава по овом Конкурсу за кога се утврди да није поступао у складу са одредбама конкурса и уговора, корисник бесповратних средстава који је онемогућио контролу од стране Агробизнис центра, достављањем нетачних података, дужан је да врати примљени износ бесповратних средстава с припадајућом законском затезном каматом која се обрачунава од дана исплате бесповратних средстава до дана враћања средстава.

 1. ОПШТИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

Услови за учешће на Конкурсу су следећи:

 1. Подносилац пријаве треба да има регистровано пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом;
  2. Подносилац пријаве мора бити са територије општине Апатин и производњом на територији општине Апатин;
  3. Подносилац пријаве за инвестицију за коју подноси захтев не може да користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно ако иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
  4. Подносилац захтева мора да има измирене пореске обавезе и доспеле јавне дажбине према локалној самоуправи.

Бесповратна средства, која се додељују по овом Конкурсу, не могу се користити за:
• порезе, укључујући и порез на додату вредност;
• трошкове увоза, царине, шпедиције;
• плаћање путем компензације и цесије;
• промет између повезаних лица;
• новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
• трошкове банкарске провизије;
• трошкове превоза;
• доприносе у натури.

 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И ПОСТУПАЊЕ СА НЕПОТПУНИМ ПРИЈАВАМА

Комисија даје предлог за доделу бесповратних средстава на основу поднете документације, критеријума и бодова прописаних Правилником. Комисија неће разматрати пријаве: непотпуне пријаве, поднете од лица која немају право да учествују на Конкурсу, које су поднете након истека рока који је прописан Конкурсом.
Комисија има обавезу да у року од месец дана донесе записник и ранг листу о додели бесповратних средстава на основу критеријума утврђених Правилником.
Уколико је то потребно, ради се и непосредни увид на терену, којим се проверавају подаци из захтева. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатне информације и документацију у вези с поднетом документацију, које су неопходне за одлучивање. Чланови комисије задржавају право да изврше контролу реализације предмета уговора.
Начин реализације одобрених подстицајних средстава и обавезе корисника прецизираће се Уговором. Резултати Конкурса биће објављени на званичном сајту Општине Апатин и Агробизнис центра: www.соапатин.орг и www.агробизнисцентар.рс

 1. ВРЕМЕНСКИ ОКВИР КОНКУРСА
  Конкурс је отворен до 25.12. 2020. године.
  Образац пријаве се подноси од 18. децембра до 25. децембра 2020. године, у просторијама АБЦ, Лазе Костића 5, Сомбор сваког радног дана од 8 до 15 часова, поштом на исту адресу или путем мејла оффице@агробизнисцентар.рс.
 2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
  За физичка лица:
  1. Образац 1; Читко попуњен Образац пријаве који чини саставни део конкурса;
  2. Фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта за носиоца РПГ;
  3. Потврда о активном статусу регистрованог пољопривредног газдинства и извод из регистра пољопривредног газдинства коју издаје Управа за трезор (не старију од 3 месеца);
  4. Доказ о власништву парцела (лист непокретности или уверење из катастра), или оверена фотокопија уговора о закупу – који обухвата период од минимално 5 година (закуп почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава), или оверену фотокопију уговора о уступању на коришћење без накнаде (уступање почиње од дана подношења захтева за коришћење бесповратних средстава);
  5. Образац 2 (изјава А), потписана изјава у складу са чланом 3. Правилника да се бесповратна средства не могу се користити за:
  • порезе, укључујући и порез на додату вредност;
  • трошкове увоза, царине, шпедиције;
  • плаћање путем компензације и цесије;
  • промет између повезаних лица;
  • новчане, финансијске казне и трошкове парничног поступка;
  • трошкове банкарске провизије;
  • трошкове превоза;
  6. Образац 3 (изјава Б), потписана изјава у складу са чланом 5. Правилника да за предмет пријаве на конкурс не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације);
  7. Уверење о измиреним пореским обавезама и доспелим јавним дажбинама издато од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе (Општине Апатин), не старије од 3 месеца;
  8.Образац 4 (изјава Ц), потписана изјава ако је Подносилац захтева члан удружења пољопривредних произвођача или члан задруге (уколико је члан);
  9.Сертификат за органску производњу или производ са заштитом географског порекла.

Документација под тачкама 1., 2., 3., 4. и 5. је обавезна.
Уколико подносилац пријаве не достави потребну документацију под тачкама 6. и 7., Комисија ће по службеној дужности од надлежних органа прибавити ову документацију.
Документација под тачком 8. и 9. није обавезна (додатно се бодују лица коју поседују ову документацију).

Потребна документа могу се предати у оригиналу или као оверене фотокопије.

 1. УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
  • Средства за подршку инвестија по овом Конкурсу додељују се бесповратно.
  • Бесповратна средства ће се додељивати по пристиглим пријавама до утрошка средстава опредељених конкурсом.
  • Бесповратна средства исплаћују се након контроле извршене од стране овлашћеног лица Агробизнис Центра и потписивања Уговора између Корисника и Агробизнис Центра.
  • Бесповратна средства ће се исплаћивати у року од 5 дана од датума потписивања Уговора.
  Сви елементи Конкурса који нису наведени у овом тексту, као што су поступак доношења одлуке, критеријуми и остала питања у вези с Конкурсом, прописани су Правилником.
 2. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА
  Захтев са потребном документацијом доставити лично на адресу Агробизнис центра или послати поштом на адресу: Агробизнис центар, Лазе Костића бр.5 Сомбор, са назнаком за „Конкурс у 2020.години за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава на територији Општине Апатин за 2020.” за „Комисију Агробизнис центра за расподелу и контролу управљања средствима одобреног Пројекта – не отварај!“
 3. КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
  Додатне информације можете добити лично у Агробизнис центру, Лазе Костића бр.5 Сомбор. или путем мејла оффице@агробизнисцентар.рс
  Текст Конкурса, обрасце и Правилник о додели средстава за субвенционисање пољопривредне производње и унапређење функционисања индивидуланих пољопривредних газдинстава на територији Општине Апатин за 2020. године могу се преузети лично и са интернет адреса: : www.soapatin.org или www.agrobizniscentar.rs

1. Konkurs

2. Pravilnik

3. Sifrarnik

4. Obrazac 1 – prijava

5. Obrazac 2 – izjava A

6. Obrazac 3 – izjava B

7. Obrazac 4 – izjava C