ПОЗИВАЈУ СЕ УГОСТИТЕЉИ КОЈИ ПРУЖАЈУ УСЛУГЕ СМЕШТАЈА У НЕКАТЕГОРИСАНИМ ОБЈЕКТИМА ДА ИСПУНЕ СВОЈУ ЗАКОНСКУ ОБАВЕЗУ И ПОДНЕСУ ПРИЈАВУ ЈЛС

04.02.2020.

Законом о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019)  прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе (ЈЛС) на чијој територији се објекат налази. Према Правилнику о садржини и начину подношења пријаве за овај тип објеката, који је ступио на снагу 21. децембра 2019. године,  Пријава се подноси посебно за сваки угоститељски објекат за смештај, у писаној форми, са потврдом пријема. Рок за достављање попуњених пријава је 29. фебруар 2020. године.

Уредно и тачно попуњене пријаве угоститељ доставља лично  на шалтер бр. 1 у шалтер сали општинске управе општине Апатин.

Угоститељ који услуге пружа у некатегорисаном угоститељском објекту и који није пријављен, односно евидентиран код општинске управе Апатин  на прописан начин, неће моћи да оствари право на учешће у реализацији шеме доделе ваучера корисницима за 2020. годину. Образац пријаве је доступан на сајту Министарства трговине, туризма и телекомуникација и може се преузети путем линка https://mtt.gov.rs/info-o-evidencijama-za-lok/ 

Више информација о начину пријављивања, као и све друге потребне информације угоститељи  могу добити путем телефона 025/772-122 локал 557