ОДРЖАНА ДВАДЕСЕТ ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

13.06.2018.

Двадесет трећа седница Скупштине општине Апатин почела је усвајањем записника са претходне седнице као и предложеног дневног реда данашњег заседања на коме се нашло 35 тачака.
Прва тачка дневног реда односила се на завршни рачун буџета за 2017. годину са извештајем овлашћеног ревизора. Овом одлуком утврђени су укупно остварени текући приходи, примања, расходи и издаци општине Апатин за 2017. годину.
Годишњи извештај о учинку програма 2017. године дат је на 70 страна а известилац је био Др Славољуб Штрбо, начелник одељења за привреду и финансије. Детаљно је представљена делатност, предвиђен буџет и утрошена средства. Извештај је обухватио од урбанистичког и просторног планског уређења, преко покривености општине и насељених места системом за водоснабдевање, одржавања зелених површина, адекватних услуга пијачног простора, реконструкције колектора у појединим улицама, до развоја туризма и других.

Друга тачка се односила на одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину. Кроз девет чланова овог предлога представљена је потреба о ревизији буџета, односно, разлици између планираних средстава на крају 2017. и остварених у првој половини 2018. године.
Према дневном реду у осмој тачки од одборника се тражило да потврде расписивање конкурса за именовање директора ЈКП „Наш дом“ Апатин. Како је општина Апатин оснивач предузећа, надлежна је и за именовање директора.
Тачка 11 односила се на Предлог Одлуке о образовању огранка ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ под називом Марина “Апатин” по основи – остале забавне и рекреативне делатности. По овој тачки постоји правни основ члан 59. Закона о туризму о пружању услуга смештања, припремања хране и услуживања хране, пића и напитака, да се за ту делатност образује огранак.

У наставку седнице разматран је и Збирни годишњи извештај наплати и трошењу средстава самодоприноса у периоду јануар-децембар 2017. години. Приходи општине из самодоприноса у буџету учествују скоро од 11 одсто. Ови приходи се уплаћују преко три рачуна и то самодопринос према зарадама запослених и од пензија; самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства и самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу. Извештаји су поднети за општину Апатин и свако насељено место општине. Након расправе у којој су учествовали одборници Илија Бурсаћ, Миодраг Бакић и Живорад Смиљанић, одлука је усвојена.

На 23. седници Скупштине општине Апатин одборници су разматрали извештај Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа општине Апатин. ЈКП „Наш Дом“ је поднело захтев за доделу искључивог права за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује и то одржавање јавне расвете, обзиром да једино на територији општине Апатин поседује кадар оспособљен за обављање те делатности, као последњој од 35 тачака дневног реда.