ОДРЖАНА 29. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

17.11.2017.

Седница је започела усвајањем записника са 28. редовне, као и 8. и 9. ванредне седнице Општинског већа општине Апатин.

У другој тачки утврђен је предлог Одлуке о ближим условима и критеријумима за обуставу пружања комуналних услуга који се тичу нередовних и несавесних платиша чија су дуговања већа од 20.000,00 динара и трају дуже од 2 месеца.

Следећом тачком утврђен је предлог Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских и занатских објеката на територији општине Апатин. Приликом утврђиваа предлога консултовани су власници угоститељских објеката који су поднели петицију у вези радног времена.

 У наставку седнице, утврђен је предлог Решења о преносу јавне својине са општине Апатин на Српску православну цркву ,Епархија Бачка, Црквена општина Апатин, а ради изградње цркве у Пригревици, а усвојен је и предлог Решења о усвајању предлога текста огласа ради отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Апатин ради изградње, путем јавног надметања.

У шестој тачки је усвојен предлог Закључка о утврђивању  предлога одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Апатин.

Усвајањем наредне две тачке, утврђен је предлога Решења о образовању Штаба зимске службе општине Апатин за 2017/2018 годину који ће контролисати зимску службу, а утврђен је и  предлог Закључка о давању сагласности на оперативни план зимске службе на јавним путевима у општини Апатин за 2017/2018 годину. План је измењен у односу на прошлу годину у смислу појединих приоритетних улица, а на основу искустава и предлога од прошле године.

У следеће три тачке утврђени су предлози Одлуке о измени Одлуке о именовању Општинског штаба за ванредне ситуације општине Апатин, предлог Решења о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање у општини Апатин и разматрање годишњег плана рада општинског штаба за ванредне ситуације општине Апатин за 2018. годину. Измене се су се тицале усклеђивања броја људи ради оперативнијег рада.

У дванаестој тачки усвојен је предлог Решења о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Апатин. Све инспекције ће бити дужне да доставе планове рада и контролне листе које ће бити објављене на сајту општине Апатин.

Општина је у обавези да до 31.12. текуће године утврди просечну цену квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на територији општине Апатин, па је са тим у вези следећом тачком усвојен предлог решења о утврђивању исте.

На основу препоруке Владе Србије, усвојен је предлог Решења о давању сагласности да се субјекту приватизације Грађевинском предузећу „ Мостоградња“ АД Београд отпишу и конвертују потраживања.

У наредне две тачке, усвојен је предлог закључка о усвајању извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за 2017. годину, за период јануар-септембар 2017. године као и предлог Решења о усвајању Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар-30. септембар 2017. године који се тиче три јавна предузећа чији је оснивач општина Апатин.

Седамнаестом и осамнаестом тачком усвојен је предлог закључка о давању сагласности ЈП за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин и ЈКП „Наш дом“ из Апатина да 50% остварене добити употребе за финансирање инвестиције

У двадесетој, двадесетпрвој, двадесетдругој и двадесеттрећој тачки је на основу тужби које су добили против општине Апатин, а због потрошених предвиђених средстава на тој позицији, Веће је усвојило предлог решења о одобравању средстава из текуће буџетске резерве како би се исплатили захтеви за накнаду штете.

Следећом тачком, усвојен је предлог одлуке о висини накнаде штете оштећеним лицима настале услед напада напуштених животиња, ради мирног решавања спора. Од 26 захтева на вансудско поравнање је пристало 17 оштећених лица.

Двадесетпетом и двадесетшестом тачком усвојен је предлог Закључка о усвајању захтева за накнаду штете.

 У последњој тачки усвојен је предлога Закључка о давању сагласности на употребу    имена Апатин у називу продавнице ауто-делова „Ауто Апатин“.