ОД ЧЕТВРТКА ПРИЈАВЕ ЗА ЗАМЕНУ СТОЛАРИЈЕ

14.07.2021.

Од четвртка 15.07. биће расписан конкурс за све заинтересоване грађане наше општине који желе да учествују у програму замене столарије. Циљ спровођења мерe енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору у домаћинствима на територији општине Апатин.

Све информације о конкурсу, као и потребне обрасце за пријаву, заинтересовани могу да добију у канцеларији 33 општинске управе Апатин или да исте преузму са сајта општине Апатин у четвртак (сутра) након објављивања конкурса.

Део правилника о суфинансирању мерe енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Апатин који ће у четвртак (сутра) бити објављен у целости, преносимо како би се заинтересовани могли благовремено информисати.

Суфинанирање унапређења енергетске ефикасности у општини Апатин, износом од 5.000.000,00 динара, радиће се за меру енергетске ефикасности :

1) замена (набавка са уградњом) спољних прозора и врата на породичним кућама и становима са пратећим грађевинским радовима;

 

Укупна планирана средства које општина додељује за ову меру су 5.000.000,00 динара.

Општина дефинише средства подстицаја са ПДВ-ом која ће се доделити појединачном крајњем кориснику за ову меру као износ од:

(1) 50% од износа прихватљиве цене са ПДВ-ом по јединици мере, која се добија множењем: (1) количине из достављене профактуре и (2) прихватљиве јединичне цене за ову меру са ПДВ-ом, из последњег става ове тачке.

 

Максимална укупна средства подстицаја за ову меру могу износити до 100.000,00 динара са ПДВ-ом по пријави. Прихватљива јединична цена за ову меру са ПДВ-ом се одређује да може износити до 14.000,00 динара по квадратном метру за прозоре и балконска врата до 20.000,00 динара по метру квадратном за улазна врата.

 

Документацијa коју доставља грађанин подносилац пријаве при подношењу пријаве:

1) потписан и попуњен Пријавни образац за суфинасирање мере енергетске ефикасности;

2) попуњен образац (Прилог 2) овог правилника,

3) фотокопију личне карте или очитана лична карта подносиоца захтева којом се види адреса становања подносиоца пријаве;

4) решење о утврђивању пореза на имовину;

5) копију грађевинске дозволе, односно други документ којим се доказује легалност објекта;

6) фотокопију рачуна за утрошену електричну енергију за стамбени објекат за који се конкурише за последњи месец, ради доказа да власници живе у пријављеном стамбеном објекту о (препоручује се да минимална потрошња не може бити мања од 50 kWh месечно);

7) предмер и предрачун/ профактура за опрему са уградњом издата од привредног субјекта који се бави израдом и уградњом столарије;

8) изјава о члановима домаћинства са фотокопијом личних карата(очитана ЛК ако је са чипом) за сваког члана домаћинства са јасно видљивом адресом становања, односно пријавом пребивалишта за децу или извод из матичне књиге рођених;

9) потписана изјава о сагласности да орган за потребе поступка може извршити увид, прибавити и обрадити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања.

Општина ће по службеној дужности прибавити информације извод из листа непокретности и уверење о плаћеном порезу за наведену непокретност.