Канцеларија за родну равноправност

Контакт: Српских Владара 29, 25260 Апатин тел: +381 25 772 122
локал: 557
фаx: +381 25 773 212
е-маил:  rodnaravnopravnost@apatin.rs
Контакт особа: дипломирани социолог Александра Прица - председница комисије

Комисија за родну равноправност општине Апатин је формирана Решењем о именовању комисије за родну равноправност Скупштине општине Апатин број: 02-235/2016-И од 30.11.2016. године у саставу:

 1. Александра Прица-председница комисије
 2. Тања Медић- заменица председнице
 3. Маја Куриџа,чланица
 4. Ана Ковач, чланица
 5. Жељка Матовић, чланица
 6. Наташа Ћурчић, чланица
 7. Јелена Поповић,чланица
 8. Даринка Миљуш, чланица
 9. Милана Орлић Тадић, чланица


Надлежност комисије је да:

 • разматра, предлаже и утвђује мишљење о предлозима одлука и других прописа и општих аката из надлежности локалне самоуправе, а са аспекта родне равноправности,
 • разматра предлоге за избор и именовања о којима одлучује Скупштина са становишта остваривања родне равноправности у јавном и политичком животу, утврђује мишљење и даје предлоге,
 • покреће израду стратегије, политике и предлаже мере које доприносе родној равноправности,
 • креира и разматра планове акција за унапређење родне равноправности,
 • комуницира и сарађује са другим радним телима Скупштине општине по питању њихове недлежнисти, а које се односе на родну равноправности,
 • прати имплементацију утврђених стандарда о родној равноправности у актима и политици Скупштине и Општинског већа, а нарочито у области образовања , здравства рада и запошљавања, насиља над женама, равноправне заступљености полова на местима одлучивања и финансија,
 • прати прописе везане за рад НВО и прописе везане за унапређење родне равноправности и једнаких могућности и подстиче сарадњу између органа локалне самоуправе и цувилног сектора.