ОВЕ ГОДИНЕ 10 МИЛИОНА КА ГРАЂАНИМА НАШЕ ОПШТИНЕ ЗА ПРОЈЕКАТ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

27.02.2022.

Министарство рударства и енергетике расписало је јавни позив ка локалним самоуправама за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова чији је рок за пријаву био 21.02.2022.

Предмет Јавног позива је финансирање Програма који обухвата следеће мере енергетске ефикасности у складу са чланом 27. став 3. Правилника:

1) унапређење термичког омотача путем:

(1) замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида,

(2) постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,

(3) постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова;

2) унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:

(1) замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим,

(2) замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора,

(3) уградње топлотних пумпи (грејач простора или комбиновани грејач),

(4) уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи,

(5) опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),

3) уградње соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,

4) уградње соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградње двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израде неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Општини Апатин су на основу пријаве на овај конкурс одобрена средства у висини од 5 милиона динара, те ће уз сопствено учешће у истом износу, буџет за реализацију ове инвестиције бити 10 милиона динара.

У наредном периоду ће се расписати прво конкурс за извођаче радова, те ће након спровођења тог јавног позива, конкурс бити расписан ка заинтересованим грађанима општине Апатин.

Подсећања ради, оштина Апатин је издвојила 5 милиона динара у 2021. години за пројекат замене столарије ка својим грађанима захваљујући чему је 72 домаћинства наше општине добило нове прозоре и врата.