РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ СА НОВИМ КРЕДИТНИМ ЛИНИЈАМА ИЗЛАЗИ У СУСРЕТ ПРИВРЕДИ И ПОЉОПРИВРЕДИ

16.03.2018.

У Развојном фонду АПВ ове године представљане су нове конкурсне линије намењене финансирању привреде и пољопривреде. Поред добро познатих постојећих кредитних линија почетком 2018. године на презентацији Развојног фонда пажњу су скренуле и две нове дугорочне кредитне линије. Једна намењена инвестицијама у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма, а друга развоју туризма.

Конкурсне линије су настале пре свега као производ сарадње Развојног фонда и привредника и пољопривредника на терену. Поред свакодневног контакта са корисницима кредитних линија Развојног фонда разговара се и са новим потенцијалним клијентима, ослушкују њихове жеље и предлози, а као резултат заједничког рада дошло се до нових кредитних линија за којима влада велико интересовање. Такође, прате се и подстицаји са којима излазе други надлежни органи. Тако је Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма формиран у складу са одговарајућим правилником о ИПАРД подстицајима за инвестиције и јавним позивом Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Потенцијални корисници кредита за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма су лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом и то физичка лица, носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге. Након предаје захтева за одобравање пројекта Управи за аграрна плаћања, корисници кредита имају могућност подошења захтева за кредит у РФВ, а као доказ доставља се копија захтева уз оверени документ о пријему документације.  Каматне стопе се крећу у распону од 1-3% на годишњем нивоу у зависности од средства обезбеђења и тога да ли корисници кредита долазе из средина које спадају у категорију развијених или неразвијених општина. Средство обезбеђења овог кредита може да буде гаранција пословне банке, хипотека првог реда на пољопривредном или градјевинском земљишту, на стамбеној или пословној укњиженој непокретности и залога на новокупљеној погонској механизацији.

Када је конкурсна линија за развој туризма у питању треба нагласити да је у припреми сарадња РФВ са надлежним органима који би субвенционисали каматну стопу на годишњем нивоу, како за привреду тако и пољопривреду, с обзиром да је основни циљ подршка руралног развоја туризма. Овај циљ ће се остварити путем повећања нивоа опремљености туристичких капацитета, што ће створити услове за повећање квалитета и проширење понуде у пружању туристичких услуга, подићи степен конкурентности и довести до повећања запослености.

Рок враћања кредита за обе кредитне линије је до 7 година у оквиру кога је и грејс период који може трајати до 24 месеца.

За редовне кредитне линије такође су у 2018. обезбеђена средства и расписани нови конкруси са побољшаним условима кредитирања.

За регистрована пољопривредна газдинства актуелне су још четири кредитне линије и то:

  • Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;
  • Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта;
  • Конкурс за дугорочне кредите за набавку нове механизације;
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди;

Када је реч о кредитирању привреде, пажња је и даље усмерена на микро, мала и средња правна лица и предузетнике. На располагању им стоје три кредитне линије и то:

  • Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања;
  • Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства;
  • Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства.;

Уведена је могућност избора рока враћања кредита, дужине грејс периода и динамике отплате, а старосна граница пољопривредника у моменту подношења захтева је повећана на 70 година. Каматна стопа је за све кредитне линије од 1 до 3% у зависности од средства обезбеђења и групе развијености седишта подносиоца захтева. Сви дугорочни кредити су са роком враћања до 7 година. Изузетак је Конкурс за набавку нове механизације где је рок отплате до 5 година са фиксном каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, независно од средства обезбеђења и развијености седишта газдинства. Краткорочни кредити за обртна средства се одобравају на 12 месеци са периодом расположивости кредита који је продужен на 48 месеци.