ОДРЖАНА 39. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

31.05.2018.

Након усвајање Записника са 38. седнице Општинског већа општине Апатин, утврђен је  Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2018. годину, као и о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2017. годину са извештајем овлашћеног ревизора.

У наставку седнице, усвојен је Предлога Измене Кадровског плана Општинске управе и Правобранилаштава општине Апатин за 2018. годину, након чега је разматран и усвојен Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Апатин за 2018. годину, а после чега је утврђен предлог Одлуке о парцелама које у поступку комасације у к.о. Купусина остају у фактичком стању.

Седмом тачком, утврђен је предлога Одлуке о измени Одлуке о изменама и допунама  оснивачког акта Јавног комуналног предузећа општине Апатин где се додаје да су Јавном предузећу  поверени послови за управљање локалним путевима на територији општине Апатин. Наредном тачком, утврђен је предлог Одлуке о измени Одлуке о одређивању локалних путева и начин управљања, изградње, реконструкције, одржавања и коришћења некатегорисаних путева у општој употреби на територији општине Апатин, док је деветом тачком утврђен предлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор директора ЈКП „Наш дом“ Апатин. 

У наставку седнице, утврђен је предлога Решења о именовању директора јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин, након чега је утврђен предлог Одлуке о образовању огранка Марина „Апатин“.

Дванаестом тачком, утврђен је предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима.

У наредних пет тачака, утврђени су предлози Решења о отуђењу  из јавне својине општине Апатин грађевинског земљишта ради озакоњења објекта и преноси у својину лицима која су поднела захтеве за исте, док су у наставку седнице усвојени Предлози Решења о одобравању покретања поступка издавања у закупа грађевинске парцеле бр. 3119/195 к.о. Купусина, локације  за  постављање привременог објекта – летње баште на делу јавне површине Трга Николе Тесле у Апатину, Предлог Решења о одобравању покретања поступка размене 1/2 сувалсничког удела земљишта у јавној својини општине Апатин, Предлог Решења о покретању поступка отуђења грађевинског земљишта путем јавног оглашавања и јавног надметања (лицитација) за катастарске парцеле у к.о. Пригревица.

Двадесетпрвом тачком, усвојен је Предлог Решења о  одобравању покретања поступка откупа-прибављања у јавну својину општине Апатин некретнине која је уписана у лист непокретности бр. 7372 к.о.Апатин („кућа Турски“) са циљем да се од исте направи музеј града.

У наредне две тачке разматране су и усвојене измене у Статутима Предшколске установе „Пчелица“ Апатин и Месне заједнице Ромско насеље, после чега су усвојене измене у Правилницима о  изменама Правилника о унутрашњој организацији и ситематизацији радних места  Народне библиотеке „Миодраг Борисављевић“ Апатин и Општинског културног центра Апатин

Двадесетседмом тачком, разматране су и усвојене информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма послова јавних предузећа, чији је оснивач општина Апатин за претходни квартал.

У наставку седнице усвојен је збирни годишњи извештај о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар – децембар 2017. године, нако чега су разматрани и усвојени Извештаји о годишњем програму пословања ЈКП „НАШ ДОМ“ Апатин и Јавног предузећа  за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2017. годину, са извештајем овлашћеног ревизора.

Усвајањем Предлога Одлуке о давању сагласности на отпис потраживања консолидованог рачуна трезора општине Апатин завршена је тридесетпрва тачка дневног реда, после чега су разматрани и усвојени извештаји МЗ Апатин, Пригревице, Сонте, Купусине и Свилојева.

Последњом тачком, усвојен је Извештаја Штаба  зимске службе о извршеном зимском одржавању путева у периоду од 15.11.2017. године до 23.03.2018. године.