ОДРЖАНА 34. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АПАТИН

12.02.2018.

Након усвајања Записника са 33. седнице општинског већа општине Апатин, усвојен је предлог Одлуке о давању у закуп пословног простора у Купусини Scarpa Kopeli за трговину доо Апатин као јединог понуђача на аукцији.

У трећој тачки усвојен је Предлог Правилника о првим изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места Општинске управе општине Апатин и Правобранилаштва општине Апатин. Након тога, усвојен је предлог Правилника о трећој измени Правилника о организацији и систематизацији радних места Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин.

У петој тачки усвојен је предлог Одлуке о висини накнаде штете оштећеним лицима настале услед напада напуштених животиња, ради мирног решавања спора.

Поводом захтева за остваривање права на родитељски додатак за покрића дела опреме за прворођено дете из средстава смодоприноса, општинско Веће општине Апатин као другостепени орган, усвојило је у последњој тачки да се поништи Решење број 553-357/2017-IV/03 од 22.11.2017. године и врати првостепеном органу на поновно одлучивање.